Polityka prywatnoci

Polityka prywatnoci

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorc pod uwag regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim tre art. 13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzieli Pastwu niezbdnych informacji:

1. Kto jest Administratorem Pastwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Pastwa danych osobowych jest FERMO Karol Owczarek z siedzib we Wrocawiu przy ul. B. Krzywoustego 3/17 zwanym dalej FERMO

2. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe, które s zbierane w ramach korzystania przez Pastwa z naszych usug (sprzeda, serwis). W zwizku z tym, potrzebujemy nastpujcych Pastwa danych: imi, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP, adres dostawy.

Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

a) w przypadku zawartej umowy (sprzeday, usugi serwisowej itp.) dane osobowe bd przetwarzane w celu realizacji postanowie zawartych w umowie

- podstawa prawn przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b) dane osobowe mog by przetwarzane w celu przesyania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów wasnych i usug drog elektroniczna lub/i telefoniczn.

- podstaw prawn przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotycz oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) dane osobowe mog by przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera

- podstaw prawn przetwarzania danych  osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotycz,

d) dane osobowe mog by przetwarzane w celu dochodzenia roszcze z tytuu prowadzonej przez FERMO dziaalnoci gospodarczej

- podstawa prawn przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

e) dane osobowe mog by przetwarzane w celu realizacji obowizków prawno – podatkowych w zwizku z prowadzon przez FERMO dziaalnoci  gospodarcz

- podstawa prawn przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

4. Czy dane osobowe s / bd przetwarzane jeszcze w jaki inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzcy dziaalno handlowo – usugow dbamy o poufno Pastwa danych. Z uwagi na konieczno zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy biecych spraw dotyczcych naszej dziaalnoci jako przedsibiorca – Pastwa dane osobowe mog by przekazywane, tj. ujawnione lub udostpniane - nastpujcym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom gospodarczym wspópracujcym z FERMO przy realizacji usug;

b) dostawcom usug zaopatrujcym FERMO w rozwizania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umoliwiajce wiadczenie usug przez FERMO oraz zarzdzaniem nasz firm (w szczególnoci mowa o dostawcach usug teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)

c) dostawcom usug prawnych i doradczych oraz wspierajcych FERMO w dochodzeniu swoich roszcze (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

- podstawa prawn przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformowa, i podmioty, które na zlecenie FERMO dokonuj przetwarzania danych osobowych – dziaaj na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bd te w oparciu o zoone owiadczenia o zachowaniu poufnoci.

5. Skd posiadamy Pastwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymalimy od Pastwa w trakcie lub w celu nawizania wspópracy, ze stron internetowych.

6. Przez jaki czas przetwarzane s dane osobowe?

Informujemy, i dane osobowe bd przetwarzane przez okres niezbdny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowie zawartych w umowie – przechowujemy Pastwa dane osobowe przez czas obowizywania umowy, a take po jej zakoczeniu w celu:

- dochodzenia roszcze w zwizku z wykonywaniem umowy

- wykonania obowizków wynikajcych z przepisów prawa, w tym w szczególnoci podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- nie duej jednak ni przez okres 10 lat od dnia zakoczenia wykonania umowy lub do upywu okresu przedawnienia roszcze;

b) w celach marketingowych -  przechowujemy Pastwa dane osobowe przez okres obowizywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Pastwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zalenoci od tego, które z tych zdarze wystpi wczeniej;

c) w celu subskrypcji do newslettera -  przechowujemy Pastwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Pastwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zalenoci od tego, które z tych zdarze wystpi wczeniej.

Po upywie w/w okresów Pastwa dane zostan usunite lub poddane anonimizacji.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowizkowe?

Informuje si, i podanie danych osobowych nie jest obowizkowe. Jednake biorc pod uwag realizacj celów okrelonych w pkt 3, podanie danych osobowych moe mie charakter:

a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi sowy, niepodanie danych osobowych bdzie skutkowao brakiem moliwoci zawarcia umowy i tym samym brakiem moliwoci korzystania z usug i produktów nalecych do FERMO,

b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbdne do realizacji celów zwizanych m.in.:

- z otrzymywaniem przez Pastwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usug FERMO  drog elektroniczn lub/i telefoniczn,

- subskrypcji newslettera,

- uczestnictwa w konkursach,

- udziau w ankietach.

8. Jakie maj Pastwo prawa?

W zwizku z przetwarzaniem przez FERMO Pastwa danych osobowych - maj Pastwo prawo dostpu, sprostowania oraz usunicia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a take prawo do wyraenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, i w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyraon zgod, wszystkie wyraone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 - mog by wycofane w dowolnym momencie. Jednake cofnicie zgody nie ma wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.

Maj Pastwo take prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Z kim mog si Pastwo kontaktowa w kwestiach zwizanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pyta lub wtpliwoci prosimy o kontakt: sklep@tatuownice.pl